چگونه گروه پکیج ثبت کنم چاپ

  • 0

از قسمت پکیج های گردشگری ، مدیریت گروه های پکیج ، با کلیک بر روی افزودن گروه تور جدید ، میتوان گروه پکیج ثبت نمود.

در این قسمت گروه های پکیج مدیریت میشوند که شامل عملیات های افزودن گروه  تور جدید ، ویرایش ، سئو و حذف تور می باشند.از گروه های این بخش در قسمت مدیریت پکیج ها ، افزودن پکیج (تور) جدید ، در بخش گروه اصلی تور برای مشخص کردن گروه تور ایجاد شده استفاده میشود.

 

 


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت