در پکیج، قیمت بر چه مبنا و ترتیبی قابل مشاهده است؟ چاپ

  • 1

در سایت قیمت بر اساس کمترین قیمت دو تخته محاسبه می شود؛ همچنین اگر قیمت وجود نداشته باشد بر اساس نوع تخت هایی که ترتیب داشته باشد محاسبه می شود.


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت