تور های دارای اعتبار و بدون اعتبار چیست؟ چاپ

  • 0

از قسمت پکیج تور ← مدیریت پکیج های تور ← در این قسمت در بالای صفحه با دو گزینه دارای اعتبار و بدون اعتبار مواجه می شوید.

تور های دارای اعتبار به آن دسته از تور هایی گفته می شود که تاریخ انقضای نمایش آنها در وبسایت منقضی نشده باشد و بالعکس تورهای بدون اعتبار به آن دسته از تورهایی گفته می شود که تاریخ انقضای نمایش آنها در وبسایت منقضی شده باشد. 

همچنین این تاریخ را از قسمت پکیج تور ← مدیریت پکیج های تور ← افزودن پکیج تور جدید ← اطلاعات اصلی تور، با کلیک کردن روی نمایش در وب سایت مشخص می کنید.


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت